Kart som viser området

Oppstart planarbeid: Detaljregulering Hendneset Næringsområde

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart planarbeid av detaljregulering for Hendneset Næringsområde (gnr/bnr 78/151 og 78/177) i Averøy kommune.

Planarbeidet utføres på vegne av Pure Norwegian Seafood AS, og tar sikte på å sikre tilstrekkelige og forutsigbare rammer for videre vekst av Pure Norwegian Seafood sitt anlegg på Hendneset.

Arealformål vil være næring med bestemmelser som spesifiserer bruken som fiskeslakteri og fisketilvirkning. Fylling i sjø vil være nødvendig for å etablere tilbygg og trafikkareal. Planprosessen skal samtidig avklare hvor mye av tilstøtende dyrkamark (inngår i plangrense) som kan avsettes til fremtidig utvidelse av Pure Norwegian Seafood sitt anlegg.

 

Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 107,7 daa. Av disse er ca. 83 daa arealer i sjø.

 

Uttalelser til det forestående planarbeidet?
Send dem til oss på:
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller på e-post til post@ikon.as

 

Frist for innspill:
27.02.2023

 

Spørsmål kan rettes til:

Anne Marie E. Valderaune

E-post: anne@ikon.as

Last ned dokumenter
0