I 2016 gjennomførte Kristiansund og Nordmøre Havn en større utbygging av kaianlegg på Vikan. Det nye kaianlegget gir gode muligheter for videre utvikling og nyetableringer i området. Det er også signalisert fra Smøla kommunes side at det er ønskelig med videreutvikling av industriområdet Vikan i kommuneplanens arealdel (KPA 2018-2030). Tiltakshaver, Smøla kommune, ønsker med reguleringsplan å avklare og tilrettelegge for nye næringsarealer og infrastruktur på land og i sjø.

 

Iht. overordnet plan inkluderer planforslaget en utvidelse av industriformål mot vest og havneområde med molo og naustformål mot nord. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 347 daa, hvorav arealer i sjø er på ca. 100 daa.

 

Frist for innspill er satt til 03.01.2019

 

Meldingsbrev_planoppstart_Vikan_Havn_AMV211118_sign-1.pdf

Referat_oppstartmøte_dat._17.10.18.pdf

Rp.VikanHavn_PlanavgrensningAMV171018.pdf