Tiltakshaver Seabed AS ønsker med dette å igangsette detaljregulering for å tilrettelegge for bevertning, overnatting og velvære-, kultur- og naturopplevelsestilbud på Singsholmen og deler av Været på Veiholmen. Tiltak på Singsholmen omfatter restaurering og bruksendring av bestående bygning, Rødvingbrygga, og et tilbygg for overnatting med 10 sengerom på eiendommen 52/87. Tiltaket på Singsholmen omfatter også noen små spredte bygninger/skjul for ytterligere tilrettelegging av naturopplevelser. I tillegg skal reguleringen tilrettelegge for overnatting, bevertning og turistformål på deler av Været på Veiholmen.

 

Planområdet utgjør et totalt areal på 162 daa, hvorav 113 daa utgjør arealer i sjø.

 

 

Frist for innspill er satt til 11.03.2019

 Melding_om_planoppstart_Singsholmen_Moloen_og_deler_av_VæretAMV050219_sign.pdf

Naboliste.pdf

Referat_oppstartsmøtet_reg_Singsholmen_Moloen_og_deler_av_Været.pdf

Rp_Singsholmen_deler_av_Været_Planavgrensning_Grunnkart_over_RpAMV181218.pdf