Tiltakshaver Eris Eiendom AS har kjøpt barnehagetomten av Kristiansund kommune og ønsker å etablere boliger i den tidligere barnehagebygningen. Detaljreguleringen vil tilrettelegge for etablering av totalt 5 boenheter innenfor eksisterende bygningsvolum.

 

Avsatt planavgrensning omfatter et areal på totalt 3,4 daa.

 

 

Frist for innspill til det forestående planarbeidet er satt til 09.09.2019»

Hagbart_Brinchmanns_vei_51_B_-_Referat_fra_oppstartsmøte.docx

R-304_OversendelsesbrevAMV230719.pdf

R-304_PlanavgrensningAMV230719.pdf

R-304_Sjekkliste_ROS_AMV130619.pdf