Tiltakshaver Pål Frigård ønsker å tilrettelegge planområdet for fradeling av tomter og etablering av fritidsbebyggelse med en felles parkeringsløsning. Plantiltak vil resultere i totalt fem tomter for fritidsboliger.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse og det er per i dag allerede to eksisterende fritidsboliger på eiendommen. Eksisterende fritidsboliger søkes bevart. Deler av planområdet inngår også i en faresone for skred.

Planområdet utgjør et areal på ca. 20 daa.

Frist for innspill er satt til 05.01.2018

pdfNaboliste.pdf

pdfRp_Planavgrensning_Gnr159-Bnr7_AMV250917.pdf

pdfPlanoppstart_Solrabben_ AMV231117.pdf