Tiltakshaver Eide kirkelige fellesråd ønsker å gjennom reguleringsplan tilrettelegge for en utvidelse av Gustad Kirkegård. Plantiltaket skal samtidig tilrettelegge for en endring av parkeringsarealer, etablering av adkomstveg mellom driftsarealer og utvidelsen av kirkegården, samt finne en løsning på overvannshåndteringen i området.

Deler av plantiltak omfatter en omdisponering av LNF-områder og skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet.

Planområdet utgjør et areal på ca. 12 daa.

Frist for innspill er satt til 30.03.2018

pdfgrunneierliste-Gaustad-kirkegaard.pdf50.41 KB

pdfMelding_Planoppstart_Gaustad_KirkegaardAMV190218_sign.pdf344.85 KB

pdfPlanavgrensning-GaustadKirkegaard.pdf1.45 MB

pdfSjekkliste-ROS_sign.pdf97.55 KB