Tiltakshaver Aune Utvikling AS ønsker å tilrettelegge for etablering av firemanns- og seksmannsboliger på eiendommen GID 135/4.

 

Plantiltak er i samsvar med overordnet områdeplan for Ler, vedtatt mars 2018. GID 135/4 er i overordnet plan registrert med arealformål bolig B5 og friområde. Iht. gjeldende bestemmelser pkt. 1.1.5 for B5 skal det «[…] ved fortetting over tre boenheter pr daa […] utarbeides detaljplan.»

 

Planområdet utgjør et areal på ca. 11,5 daa

 

Frist for innspill er satt til 11.06.2018

Naboliste

Planoppstart_HoltheflataAMV110518_sign.pdf

Rp.Holtheflata_Planavgrensning300418.pdf

Rp.Holtheflata_PlanavgrensningAMV080518.pdf