Tiltakshaver Aure kommune ønsker med dette å igangsette reguleringsprosessen for etablering av Gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 359 innenfor strekningen Kjelklia – Aure Sentrum. Plantiltaket skal samtidig utbedre siktforhold og den generelle trafikksikkerheten av fylkesvegen langs den samme strekningen.

 

Planformål samsvarer med overordnet kommuneplan (KPA) vedtatt 2018.

 

Frist for innspill er satt til 06.07.2018

Høringsparter og naboliste

Melding_Planoppstart_GS-veg_Kjelklia-AureSentrum [AMV050618]_sign

Naboliste

Oversiktskart_Planområdet

Sjekkliste-ROS[AMV010618]_sign