Tiltakshaver Asbjørn Krogstad AS har behov for å utvide sin virksomhet innenfor mekanisk industri på Lundamo. Det settes derfor i gang detaljregulering for å sikre arealer til utvidelsen. Detaljregulering skal samtidig rydde opp i forhold mellom bygd situasjon og gjeldende reguleringsplan for industriområde samt rydde i eksisterende planmosaikk i området.

 

Planområdet omfatter et totalt areal på 23,8 daa

 

 

Frist for innspill er satt til 09.09.2019»

 

2019002_Oversendelsesbrev_Planoppstart.pdf

2019002_PlanavgrensningAMV050719.pdf

2019002_ROS-sjekkliste.pdf