Tiltakshaver, Yngvar Andresen, ønsker med dette å gjennomføre en mindre vesentlig reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan for Korsvoll på Edøy – vedtatt av Smøla kommune i 1995.

Reguleringsendringen viderefører eksisterende plans arealbruk innenfor området, men søker å øke utnyttelsen av eiendommene GID 13/48 og GID 13/62 med å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Det vil dermed åpnes opp for en fortetting med at det kan etableres 4-6 boenheter innenfor GID 13/48 og 13/62. Nye eiendomsgrenser til hver bolig vil etableres ved byggesak.

Planområdet utgjør et areal på ca. 2,5 daa

Frist for innspill er satt til 07.05.2018

pdfmeldingsbrev-oppstart-endringsarbeid-200318-sign.pdf589.23 KB

pdfnaboliste.pdf118.61 KB

pdfplanbestemmelser-AMV200318-sign.pdf206.33 KB

pdfreguleringsendring-AMV190318.pdf252.06 KB