Tiltakshaver Helge Strand og Kenneth Strand Stubø m.fl. ønsker med dette å tilrettelegge eiendommen GID 135/46 for etablering av to nye eneboliger. Adkomst er tenkt løst via eksisterende, privat veg tilhørende eiendom 122/34.

 

Planforslag samsvarer i hovedsak med gjeldende kommuneplan for Kristiansund (2009-2020). Det foreslås en liten utvidelse av boligformål mot LNF-område mot sjøen i nordvest, for å unngå omlegging av kommunal VA-trasé som krysser tomtene. Utvidelsen vil kompenseres i planforslag.

 

 

Frist for innspill er satt til 10.08.2018

V1 Rp_Våttåbukta [MHI080518]-1

Sjekkliste ROS [MHI120318]_Signert

Meldingsbrev planoppstart[MHI200618]_sign