Avgrenset planområde (rød, stiplet linje) for Jørihaugen Vest

Reguleringsendring: Jørihaugen Vest

Varsel om endring av reguleringsplan R-274, boligfelt Jørihaugen Vest.


I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det varsel om endring av reguleringsplan R-274, boligfelt Jørihaugen Vest i Kristiansund kommune. Det søkes om å endre takform fra saltak til pulttak eller flatt tak for felt BF2 – BF11, BF12 (tomt nr. 41-47) og BF13 (tomt nr. 48-51), jf. vedtatt plankart.

For å ajourføre bestemmelser til nye taktyper revideres også planens bestemmelser vedrørende bygningenes høyde. 

Frist for å gi tilbakemelding til planendringen er satt til 09.01.2020.
Dokumenter
0