Skisse - Plankart for Brunsvika

Oppstart: Reguleringsplan Enebolig Brunsvika

Melding om oppstart av regulering for Bolig Brunsvika.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av regulering for Bolig Brunsvika, gnr. 5, bnr. 547. 

I tillegg inngår eksisterende bebyggelse på eiendommene gnr/bnr 5/779, 5/767, 5/546, 5/545 m.fl.


Planarbeidet utarbeides på vegne av Faktisk AS og vil legge til rette for bolig, hagestue, naust og ny tilkomst, samt privat kai/brygge. 

Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til: 

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N 

eller til halvard@ikon.as 


Frist: 15.01.2020.

Dokumenter
0