Oppstart: Detaljregulering Vågebakken 5

Melding  om planoppstart detaljregulering for Vågebakken 5, Gnr. 5 Bnr. 264 i Kristiansund kommune.

 

Tiltakshaver Mino AS ønsker å omregulere eiendommen fra kombinert formål forretning/bolig til rent boligformål, for å etablere et leilighetsbygg for 14 boenheter på til sammen 4 etasjer. Nytt leilighetsbygg planlegges plassert med lik orientering og tilnærmet lik fotavtrykk som eksisterende bygning.

Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa

Frist for innspill er satt til 22.06.2020

Last ned dokumenter
0