Oppstart: Detaljregulering med konsekvens- utredning av Mork Næringsområde

Varsel om planoppstart detaljregulering med konsekvensutredning av Mork Næringsområde Gnr. 10 Bnr. 5, 3, 6, 30 og 33.

Tiltakshaver Skjerneset Fisk AS har sammen med det nyetablerte selskapet Mork Rensefisk AS behov for utvidelse av eksisterende næringsarealer på Mork i Averøy kommune, for å tilrettelegge for den nye satsningen og økt etterspørsel i markedet. Detaljregulering skal  sikre fremtidig næringsarealer på Mork. Planområdet strekker seg fra fylkesveg, Kvernesveien, og ned til sjø. Ca. 56,7 daa inngår i planområdet, hvorav ca. 7,5 daa er arealer i sjø.

Arealer innenfor planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område hvor store deler inngår i hensynssone for landbruk. Berørte arealer i sjø er i sjøområdeplanen for Averøy kommune avsatt til natur, fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur.

Det er iht. forskrift om konsekvensutredning stilt krav om konsekvensutredning, uten planprogram. Konsekvensutredningen skal vurdere tre alternative løsninger for området.

 

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS

Hauggata 12-14

6509 Kristiansund N

 

Eller til:

anne@ikon.as

 

Spørsmål kan rettes til

Anne Marie E. Valderaune

anne@ikon.as

tlf: 950 78 817

 

Frist for innspill: 22.03.2021

Last ned dokumenter
0