Oppstart. Detaljregulering Langbakken Næringsområde

Melding om planoppstart detaljregulering for Langbakken Næringsområde, Gnr. 78 Bnr. 3, 37, 78, 193 og 208 i Averøy kommune.

Tiltakshaver Sigurd Folland AS driver fisketilvirkning av  både ferskfisk og saltfisk på Langøyneset. Grunnet økt satsning på leveranse av ferskfisk og stadig strengere krav til produksjonen, har bedriften behov for å utvide sine tilgjengelige arealer for å kunne fortsette sin virksomhet på Langøya. Det er også behov for å utbedre tilgjengeligheten til eksisterende kai-anløp. Sigurd Folland AS ønsker samtidig å undersøke muligheten for etablering av fiskerikai/servicestasjon for små og mellomstore fiskefartøy.

 

Deler av planområdet berører LNF-areal og tiltakshaver ønsker å undersøke muligheten for etablering av fylling i sjø.

 

Det er iht. forskrift om konsekvensutredning §10 vedlegg II pkt. 1g, 10a, 10e og 10k, stilt krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal vurdere tre alternative løsninger for området. Iht. forskriftens § 8, stilles det ikke krev om fastsettelse av planprogram.

 

Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø.

 

Frist for innspill: 14.08.2020

Last ned dokumenter
0