Kart over området

Oppstart: detaljregulering Hjellbergøya

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om oppstart av detaljregulering for Hjellbergøya (gnr. 36 bnr. 49 m.fl) i Smøla kommune.

Planarbeidet utarbeides på vegne av Irene Gulla og vil legge til rette for bolig- og fritidsbebyggelse, samt naust og rorbu. Det er stilt krav om konsekvensutredning av virkninger på landskapsbildet.

 

Uttalelse til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til:


Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller per e-post til: 
halvard@ikon.as 

 

Frist: 12.06.2022.

 

Spørsmål kan rettes til:

Halvard V. Straume

Tlf: 476 61 487

E-post: halvard@ikon.as

 

Last ned dokumenter her
0