Oppstart: Detaljregulering Sandplassen

Varsel om planoppstart for detaljregulering av sandplassen, GNR/BNR 1/24 OG 303/1 (gnr/bnr 14/3, 12, 13, 14 og 22).

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Orkla Næring 1 AS gis det melding om oppstart detaljregulering på eiendom gnr/bnr 1/24 og 303/1 (gnr/bnr 14/3, 12, 13, 14 og 22) i Orkland kommune.

Hensikten med planen er å legge til rette for industri og biogassanlegg på eiendom gnr/bnr. 1/24. En ønsker også å regulere inn en ny kai. Kaianlegget er tenkt å betjene virksomhetene innenfor planområdet.

Planen vil kreve utbedring av tilkomsten og utfylling i sjø.

Spørsmål kan rettes til:

Halvard V. Straume - halvard@ikon.as 
Marius Iversen - marius@ikon.as


Frist for innspill: 09.08.2020

Last ned dokumenter
0