Oppstart: Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde

Planoppstart Detaljregulering Aunvågen Næringsområde, GID 53/2 og 53/23, Smøla kommune

Eksisterende bedrift innenfor eiendommen 53/23 driver i dag produksjon av yngel og settefisk og har et behov for ekstra arealer til å utvide sin virksomhet. Eier av eiendommen 53/2 ønsker å stille deler av sin eiendom til disposisjon for utvidelse av eksisterende virksomhet og samtidig se på mulighet for å kunne tilrettelegge hele eiendommen for næringsvirksomhet.

 

Det er blant annet ønskelig at reguleringsplan skal se på mulighet for landgjenvinning i Aunvågen. Foreslått arealer til landgjenvinning er på ca. 11 daa. Innenfor foreslått planavgrensning inngår et areal på ca. 166 daa.  

 

Planforslag samsvarer delvis med kommuneplanens arealdel. Det er gjennomført politisk behandling på arealene innenfor planavgrensningen som ikke samsvarer med overordnet plan, og foreslått planavgrensning ble enstemmig vedtatt for igangsettelse av regulering.

 

Planforslag vurderes til å omfattes av forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) §§ 10a og 10b, og det skal gjennomføres en konsekvensutredning. Iht. forskriftens §§ 10 og 8a vil det ikke være nødvendig å fastsette planprogram.

 

Forslagsstiller anser at en konsekvensutredning bør omfatte naturmangfold i Aunvågen og eventuelle påvirkninger tiltak vil ha for Aunvågen naturreservat.

 

Frist for innspill til planoppstart:
09.09.2021

 

Spørsmål kan rettes til:
Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger
anne@ikon.as
Mobil: 950 78 817

0