Oppstart: Detaljregulering av Haslihaugen Vest

Varsel om planoppstart detaljregulering av haslihaugen vest, GNR. 116, BNR. 288, 88, 110, 67, 66, 36, 61, 361, 362, 59 og 197

Formålet med planarbeidet
Å utarbeide en reguleringsplan på eiendommene gnr/bnr 166/288, 88, 110, 67, 66, 36, 61, 361, 362, 59 og 197. Planen skal legge til rette for småhusbebyggelse. Planområdets avgrensing er noe større en området som er tenkt utviklet til boliger. Dette er gjort for at planen skal ha felles grense med eksisterende arealplaner og for å sikre at bebyggelse som er etablert utenfor regulerte områder skal bli regulert.

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:

Postadresse: Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N

Spørsmål kan rettes til:
Halvard V. Straume
halvard@ikon.as
Tlf: 476 61 487

Frist for innspill:
19.08.2020

 

 

Last ned dokumenter
0