Melding om oppstart regulering med planprogram: Tislauøra Næringsområde, Melhus kommune

Tiltakshaver Melhusbygg AS ønsker å tilrettelegge for en naturlig utvidelse av eksisterende næringsområde på Tislauan i Melhus kommune. Ved tilretteleggelse av eiendommen 8/4, Tislauøra, vil aktuell leietaker - et firma som har vokst ut av egne lokaler i Melhus - kunne videreutvikle sin virksomhet innenfor kommunen. Planområdets lokalisering i forhold til Europaveg 39 og Europaveg 6 samt planområdets størrelse er blant faktorene som gjør Tislauøra Næringsområde særs aktuelt for firmaet.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR- og LNF-formål og berøres samtidig av flomfaresone for Gaula, hensynssone for bevaring av naturmiljø samt gul støysone fra Fv735. Planforslaget samsvarer derfor ikke med overordnet plan. I tillegg er hele arealet som omfattes av planavgrensningen registrert som et viktig naturområde (verneklasse B) bestående av Gråor-heggskog. Uoverensstemmelse med overordnet plan og registrert naturtype i verneklasse B er bakgrunn for vedlagt planprogram.

Grunnet MeTroVann-prosjektet er store deler av skogen hugget ut og uthugget arealer benyttes i dag som treningsanlegg for hunder.

Planområdet utgjør et areal på ca. 19 daa, ca. 13 daa av planområdets arealer vil reguleres for næringsvirksomhet. Planforslaget vil tilrettelegge for bevaring av skog og naturmiljø mot Gaula, ved å legge inn et grønt belte med en bredde på 30m fra elvebredden.

 

Frist for innspill er satt til 04.08.2017

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015