Melding om oppstart regulering: Moyøa Park, Midtre Gauldal kommune

Tiltakshaver Hugaasgruppen AS ønsker å revidere gjeldende reguleringsplan for Moøya for å tilrettelegge for - og sikre videre vekst og utvikling - av  industri- og forretningsvirksomhetene i området. I tillegg ønsker tiltakshaver å utrede muligheten for etablering av boliger og arbeidshybler.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til forretning/kontor/tjenesteyting og industriområde. Med unntak av boligformål vil plantiltaket i all hovedsak samsvare med overordnet plan. Grunnet begrensede arealer for både forretnings-, bolig- og næringsutvikling på Støren, søker plantiltaket en høy utnyttelse av planområdet. Det foreslås utnyttelsesgrad opptil 80% BYA med en gesimshøyde inntil 25 m.

 

I forbindelse med etableringen av ny brannstasjon i Moøya Øst, er det ønskelig å anlegge en ny avkjørsel fra Fv630 til sentervegen i Moøya. Opparbeidelse av ny adkomstveg for tungbiltransport nord i planområdet vil forbedre trafikkforholdene langs den kommunale vegen og eksisterende kryss til Fv630, som i tiden fremover vil bli belastet med utrykningskjøretøyer.

 

Frist for innspill er satt til 20.03.2017

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vil vi gjerne høre fra deg, ta kontakt for en uforpliktende samtale

 • IKON Arkitekt og Ingeniør
  Hovedkontor
  Smølasenteret
  Hopen, 6570 Smøla
  (Postboks 25)

  Avd. Trondheim
  Industriveien 5, 7072 Heimdal

  Avd. Averøy
  Bruhagen Sentrumsbygg, 6530 Averøy

 • +47 715 40 455

 • post@ikon.as

 • ikon.as

 • Organisasjonsnummer:
  992 869 631


© Vest Vind Reklamebyrå 2015